Praktyki zagraniczne Erasmus+

Praktyka może odbywać się w zagranicznych instytucjach akademickich i nieakademickich (szpitale, przychodnie, apteki etc). Instytucje te muszą znajdować się w jednym z następujących krajów: kraje Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja. 


Pobyt studenta na praktyce w instytucji przyjmującej nie może być krótszy niż pełne 2 miesiące kalendarzowe.

Student zakwalifikowany na wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

  1. Student zakwalifikowany do wyjazdu przez WUM może mieć obywatelstwo jakiegokolwiek kraju lub status bezpaństwowca. Wyznacznikiem możliwości udziału w mobilności programu Erasmus+ jest jedynie uzyskanie statusu studenta WUM.
  2. Student zakwalifikowany do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ musi być zarejestrowany na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego lub jednolitych studiach magisterskich w polskiej uczelni wysyłającej.
  3. Student zakwalifikowany do wyjazdu nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany.
  4. Wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z ukończeniem studiów w terminie przewidywanym w planie studiów.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria oceny:

  • średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich lat studiów obliczanej ze wszystkich egzaminów, łącznie z ewentualnymi ocenami poprawkowymi (do średniej nie włącza się ocen z zaliczeń),
  • udokumentowanej znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską w stopniu umożliwiającym podejmowanie studiów,
  • udokumentowanej działalności w  kole naukowym (opinia opiekuna, publikacje, uczestnictwo w konferencjach, konkursach itp.).

Pierwszeństwo udziału w programie Erasmus+ mają studenci ubiegający się o wyjazd po raz pierwszy.

Stypendium przyznane studentowi jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na praktyce (np. koszty podróży, ubezpieczenia, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Stypendium nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą.

Zasady zostały ustalone w oparciu o wytyczne Narodowej Agencji Programu Erasmus+.