Jesteś tutaj

Program CIP

 

Program Szczegółowy na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies - Policy Support Programme; ICT PSP) 

 

  • Cel: wsparcie działań zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce oraz pobudzenie innowacyjności poprzez zwiększenie zakresu stosowania i inwestowania w te technologie.
  • Budżet: 730 mln €
  • Beneficjenci: europejski przemysł z sektora ICT, innowacyjne MSP oraz administracja publiczna.

 

Ze względu na specyfikę grup docelowych wprowadzono podział na trzy rodzaje działań:

  • działania związane z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym (zwiększenie dostępności ICT oraz umiejętności ich wykorzystywania przez użytkowników, poprawa jakości, skuteczności i dostępności usług publicznych)
  • działania związane z innowacjami poprzez szersze stosowanie oraz inwestycje w ICT (promowanie innowacji w procesach, usługach i produktach istniejących dzięki ICT, partnerstwa na rzecz przyśpieszenia innowacji oraz inwestycji w ICT)
  • działania związane z jednolitą europejską przestrzenią informacyjną, zmierzające do ułatwienia dostępu do usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, poprawy warunków dla rozwoju zawartości cyfrowej, oraz polegające na monitorowaniu europejskiego społeczeństwa informacyjnego.

 

W ramach programu przewidziano trzy typy instrumentów wsparcia:

 

Projekty pilotażowe (Typ A) - rozbudowa krajowych, regionalnych lub lokalnych inicjatyw zrealizowanych w Krajach Członkowskich lub Stowarzyszonych; Wkład wspólnotowy dla tego typu projektów: do 50% kosztów ściśle związanych z pracami koniecznymi do osiągnięcia celów interoperacyjności. Przeciętny budżet projektów: od 5 do 10 mln €;

 

Projekty pilotażowe (Typ B) - stymulowanie wdrażania innowacyjnych produktów i usług bazujących na ICT; Wkład wspólnotowy dla tego typu projektów: do 50% kosztów związanych z wdrożeniem usługi pilotażowej. Przeciętny budżet projektów: od 2 do 3 mln €;

 

Sieci Tematyczne - tworzenie forum wymiany doświadczeń i budowy konsensusu dla interesariuszy Społeczeństwa Informacyjnego. Wkład wspólnotowy dla tego typu projektów: do 100% kosztów bezpośrednich związanych z koordynacją i wdrożeniem sieci. Przeciętny budżet dla każdej sieci tematycznej: 300 do 500 tys. €