Jesteś tutaj

Studia w ramach programu Erasmus+

UCZELNIANE ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW ORAZ WARUNKI UDZIAŁU STUDENTÓW STUDENTÓW

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W PROGRAMIE ERASMUS+

Student aplikujący do udziału w programie Erasmus+ musi być zarejestrowany na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w polskiej uczelni wysyłającej.

Student aplikujący do udziału w programie Erasmus+ może mieć obywatelstwo dowolnego kraju lub status bezpaństwowca.

Student ubiegający się o wyjazd na studia w ramach mobilności programu Erasmus+ WUM musi być studentem WUM.

1. Kwalifikacja studentów WUM na udział w programie Erasmus+ odbywa się na podstawie:

  • średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich lat studiów obliczanej ze wszystkich egzaminów, łącznie z ewentualnymi ocenami poprawkowymi (do średniej nie włącza się ocen z zaliczeń),
  • udokumentowanej znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską w stopniu umożliwiającym podejmowanie studiów,
  • udokumentowanej działalności w  kole naukowym (opinia opiekuna, publikacje, uczestnictwo w konferencjach, konkursach itp.).


Dodatkowym kryterium jest pomoc przy organizacji przyjazdu oraz  opieka nad studentami zagranicznymi studiującymi w WUM w ramach programu Erasmus+.

2. Pierwszeństwo udziału w programie Erasmus+ mają studenci ubiegający się o wyjazd po raz pierwszy.
3. Student zakwalifikowany do wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ musi być co najmniej na drugim roku studiów I stopnia.
4. Pobyt studenta w uczelni/instytucji przyjmującej w celu zrealizowania części studiów  nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 12 miesięcy, zaś w przypadku praktyk nie może by krótszy niż 2 miesiące i dłuższy niż 12 miesięcy.
5. Po zakwalifikowaniu na studia zagraniczne/ praktyki w ramach programu Erasmus + wyjazd może zostać zrealizowany pod warunkiem zaliczenia roku studiów poprzedzającego wyjazd.
6. Stypendium przyznawane indywidualnemu studentowi jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z pobytem w uczelni/instytucji partnerskiej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Nie jest przewidziane pokrycie pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.
7. Rozdział stypendiów następuje centralnie na poziomie Uczelni. Wysokość stypendium zależy od wybranego kraju docelowego oraz długości pobytu. Otrzymana z Agencji Narodowej Programu Erasmus+ całkowita kwota funduszy jest rozdzielana pomiędzy studentów zakwalifikowanych do wyjazdu w danym roku akademickim zgodnie z limitami określonymi przez Agencję Narodową.
8. Wypłata stypendium następuje w dwóch ratach po podpisaniu umowy przez studenta i przedstawiciela uczelni:

  • 80% kwoty ustalonej w umowie finansowej student otrzymuje po rozpoczętym pobycie za granicą, po przekazaniu przez Agencję Narodową środków przysługujących WUM
  • pozostałe 20% jest wypłacane po powrocie studenta ze stypendium/praktyk i rozliczeniu obowiązkowych dokumentów w Biurze Współpracy z Zagranicą WUM (potwierdzenie długości pobytu, Transcript of records).


9. Istnieje możliwość dopłaty do pierwotnie przyznanej kwoty stypendium określeniu ostatecznej liczby studentomiesięcy spędzonych za granicą w danym roku akademickim oraz otrzymaniu dodatkowych środków z Agencji Narodowej. Ewentualne dopłaty zostaną przekazane na podstawie przedstawionego przez studenta Potwierdzenia Pobytu.
10. Możliwy jest wyjazd studenta w ramach Programu Erasmus+ bez przyznawania stypendium (tzw. grant zerowy).
11. Umowa podpisywana pomiędzy WUM a studentem obowiązuje w okresie od 1 czerwca do 30 września kolejnego roku. Pobyt w instytucji partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w ramach podanego okresu obowiązywania umowy.

Zasady zostały ustalone w oparciu o wytyczne Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

"Karta Studenta Erasmusa" - dokument opisujący prawa i obowiązki studenta, który stanowi załącznik do umowy podpisywanej przez instytucję wysyłającą i studenta.