Jesteś tutaj

IMS 2020 Newsletter

IMS 2020 Newsletter – Styczeń 2012

 

Postępy w realizacji projektu oraz przebieg działań

 

W drugim roku realizacji projektu IMS 2020 zostały podjęte ważne kroki w celu osiągnięcia jego ostatecznych celów. Poniżej zostały przedstawione ostatnie aktualizacje z działalności trzech Grup Roboczych (Task Forces):

 

Grupa robocza TF1 stworzyła ramy kryteriów koniecznych do określenia wskaźników znaku jakości. Wskaźniki te określą ostateczne standardy i zasady klasyfikacji znaku jakości. TF1 opracował również metodologię pełnej procedury związanej z uzyskaniem znaku jakości, obejmującej wizyty w instytucjach partnerskich, samoocenę i motywowanie. Dodatkowo TF1 opracował kompleksową analizę skoncentrowaną na zapewnieniu jakości związanej z projektem IMS 2020. Drugi rok realizacji projektu ma na celu udoskonalenie metodologii przyznawania znaku jakości poprzez zaangażowanie uczelni partnerskich, Gr. Roboczej TF2 i Gr. Roboczej TF3 oraz wybranych sieci uczelni wyższych (ze wskazaniem na te spoza Europy i Ameryki Północnej) w celu poszerzenia obszaru oddziaływania. Grupa robocza TF1 zamierza również przetestować metodologię na grupie uczelni partnerskich.      

 

Grupa robocza TF2 stworzyła projekt szkoleń dla pracowników. Pierwsze takie szkolenie (IMS Staff Training Programme) zostało przeprowadzone w Berlinie. Był to 2,5-dniowy program (w formie modułów tematycznych), obejmujący ważny temat dla medycznej uczelni przyszłości - „Internationalization Management and Intercultural Awerness in Medical Training and research” – „Zarządzanie umiędzynarodowieniem oraz świadomość międzykulturowa w szkoleniach i badaniach medycznych”. W szkoleniu wzięło udział 18 przedstawicieli uczelni partnerskich. Spotkało się ono z pozytywnym i zachęcającym odzewem. W drugim roku realizacji projektu grupa robocza TF2 zamierza udoskonalić program szkoleń oraz opracować szkolenia uwzględniające potrzeby lokalne poszczególnych instytucji partnerskich. Treść tych szkoleń zostanie również wprowadzona jako element znaku jakości oraz pozwali sformułować wskaźniki dla jego klasyfikacji.

 

Grupa robocza TF3 przebadała z wielką wnikliwością termin Zarządzania Uczelnią („Autonomy and Accountability”). Dwa ważne dokumenty okazały się bardzo pożyteczne w celu osiągnięcia klarowności pojęcia „Autonomy and Accountability”:

 

- raport Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów  (EUA European University Association) na temat „Autonomia Uniwersytetów w Europie” (2009) oraz

- porozumienie „Światowe Porozumienie w sprawie Odpowiedzialności Społecznej Szkół Medycznych” (2010) zatwierdzone przez grupę referencyjną wspieraną przez WHO.

 

W trakcie drugiego roku realizacji projektu zostaną dokładnie określone warunki i kryteria, które musi wypełnić międzynarodowa medyczna szkoła przyszłości 2020, tak aby poziom jej działania był prawdziwie międzynarodowy. Opracowane kryteria zostaną wprowadzone jako element znaku jakości oraz pozwolą sformułować wskaźniki dla jego klasyfikacji.

 

IMS 2020 – Pierwsze Spotkanie Roczne

 

2 grudnia 2011

Na zaproszenie pana Karela van Liempta nasze pierwsze roczne spotkanie odbyło się na Uniwersytecie w Antwerpii. Rozpoczęło się ono od interesującej, tematycznej prezentacji przygotowanej przez Markusa Laitinena z Uniwersytetu w Helsinkach. Pan Laitinen przedstawił osiągnięcia w zakresie internacjonalizacji na przykładzie Uniwersytetu w Helsinkach oraz odniósł się do „głównego nurtu internacjonalizacji”, który powinien przenikać wszystkie obszary i poziomy edukacji uniwersyteckiej.

Po wystąpieniu pana Laitinena zostały zaprezentowane raporty wszystkich grup roboczych z działań przeprowadzonych w pierwszym roku projektu. Po przedstawieniu raportów uczestnicy mieli możliwość skierowania pytań do liderów grup roboczych i koordynatora projektu, jak również przeprowadzenia dyskusji. Następnie Christian Tauch (Doradca Zewnętrzny IMS 2020) z Niemieckiej Konferencji Rektorów oraz reprezentantka EACEA pani Alba Prieto przedstawili swoje obserwacje na temat dotychczasowego przebiegu realizacji projektu IMS 2020. Pełne wydarzeń spotkanie zostało zamknięte przemówieniem Prof. Abderrahima Azzouzi, Dziekana Wydziału Medycyny i Farmacji Uniwersytetu w Oujda w Maroko.

 

 

IMS 2020 Wdrożenie Znaku Jakości

Została opracowana pierwsza propozycja procedury nadawania znaku jakości. Przedstawiony poniżej szkic ma 5 faz realizowanych w okresie 15 miesięcy:

 

15 miesięcy

 

Proces nadania Znaku Jakości IMS 2020

1 miesiąc

Faza 1:

Faza przygotowawcza

Zainteresowane instytucje → sprawdzenie pod względem wypełnienia kryteriów → jeśli odpowiedni→ rejestracja jako członek Stowarzyszenia IMS 2020 (konferencje roczne, spotkania itp.→ rozpoczęcie aplikacji o znak jakości IMS 2020

3 miesiące

Faza 2:

Opis działań uczelni w kontekście realizowanego projektu +

Dane uczelni

Miesiąc po zaakceptowaniu aplikacji → spotkanie wprowadzające w instytucji aplikującej → 3 miesiące później: samoocena oparta na informacjach (dokumenty związane z umiędzynarodowieniem, opis głównych celów, priorytetów, danych dot. wskaźników itd.) → wszystkie dane będą następnie przekazane do Stowarzyszenia IMS 2020

6 miesięcy

Faza 3:

Ocena danych

Grupa nominowanych ekspertów (1 profesor medycyny, 1 doświadczony przedstawiciel administracji, 1 ekspert zarządzania jakością)

Ocena informacji → pierwszy raport oraz pierwsze wnioski

3 miesiące

Faza 4:

Wizyty, spotkania, wywiady

Konfrontacja deklaracji ze stanem rzeczywistym → wizyty monitoringowe ekspertów pracujących nad raportami (2 – 3 dniowe) → ocena końcowa instytucji aplikującej na podstawie standardów znaku jakości IMS 2020

2 miesiące

Faza 5: Zakończenie procesu aplikacji

Stowarzyszenie → pełna dokumentacja oraz raport końcowy do przedstawiciela  instytucji aplikującej

1 miesiąc później: warsztaty zamykające z zespołem przyznającym znak jakości, ekspertami, zespołem ekspertów w dziedzinie medycyny oraz przedstawicielem zainteresowanej instytucji → przyznanie znaku jakości (na 3 lata) lub informacja i sugestie dotyczące naprawy oraz podjęcia kolejnych kroków

 

 

Dokumenty do pobrania:

-         Raport Roczny IMS za pierwszy rok realizacji jest już dostępny na stronie internetowej http://ims-2020.eu/docs.html. Inne ważne dokumenty, które można pobrać ze strony to:

-          Prezentacja IMS-2020

-          Podstawowa Analiza Projektu IMS przygotowana przez CHE Consult

       

Terminy spotkań w roku 2012:

Spotkania Komitetu Sterującego odbędą się w 14 maja i 19 października 2012 w Berlinie. Drugie Spotkanie Roczne będzie miało miejsce 20 października 2012 również w Berlinie.

 

Więcej informacji na temat projektu IMS 2020 znajduje się na naszej stronie internetowej: http://ims-2020.eu/.