CEEPUS

Thu, 04/22/2021 - 17:30

CEEPUS to Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich oferujący granty na mobilność studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. Celem programu jest realizacja wspólnych programów, wykonywanie części badań do pracy magisterskiej lub doktorskiej, prowadzenia badań w ramach praktyk studenckich.

Od roku akademickiego 2021/2022 Warszawski Uniwersytet Medyczny należy do Sieci Akademickiej* "Food Safety for Healthy Living" CIII-RO-1111-06.

Koordynator:

"Transilvania" University of Brasov, Faculty of Medicine, Romania

Uczelnie Partnerskie: 

University of Rijeka, Croatia

University of Pardubice, Czech Republic

Technical University of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova

University St. Kliment Ohridski - Bitola, Republic of North Macedonia

"CAROL DAVILA" University of Medicine and Pharmacy - Bucharest, Romania

“Transilvania” University of Brasov, Faculty of Food and Tourism, Romania

“BABES BOLYAI” University of Cluj Napoca, Romania

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Faculty of Health Sciences, Slovenia

University of Nova Gorica, Slovenia

Agricultural University of Tirana, Albania 

„DUNAREA DE JOS” University of Galati, Romania

Uniwersytet Łódzki, Polska

Dokładne informacje znajdują się na stronie: http://www.ceepus.info/

UCZELNIANE ZASADY WYJAZDÓW NA STYPENDIA ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU CEEPUS

Program CEEPUS oferuje:

·stypendia krótkoterminowe w ramach Sieci Akademickich*;

·stypendia krótkoterminowe w ramach puli „Freemover”*;

·stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

·studenci,

·studenci doktoranci,

·pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy.

Przy zatwierdzeniu aplikacji studentów WUM o udział w programie CEEPUS będą brane pod uwagę:

  • udokumentowana znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską w stopniu umożliwiającym podejmowanie studiów,
  • udokumentowana działalność w  kole naukowym (opinia opiekuna, publikacje, uczestnictwo w konferencjach, konkursach itp.).
  • średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich lat studiów obliczana ze wszystkich egzaminów, łącznie z ewentualnymi ocenami poprawkowymi (do średniej nie włącza się ocen z zaliczeń),

Dokumenty aplikacyjne – studenci/doktoranci:

- aplikacja on-line na www.ceepus.info

Równocześnie:

- papierowa aplikacja CEEPUS zatwierdzona przez Koordynatora wydziałowego/ Dziekana

- Learning Agreement/ Research program zatwierdzony przez Koordynatora wydziałowego/ Dziekana

- potwierdzona przez Dziekanat średnia ocen z całego okresu studiów

- certyfikat językowy – poziom B2

- potwierdzona przynależność do koła naukowego

Program CEEPUS oferuje nauczycielom akademickim:

- wyjazdy 1 miesięczne

- minimalny okres pobytu to tydzień (5 dni roboczych) oraz 6 godzin wykładowych;

- pobyty wielokrotne nie mogą przekraczać 10 miesięcy w skali roku;

Zasady aplikacji zostały określone przez Polskie Biuro Programu CEEPUS – Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA www.nawa.gov.pl:       

Stypendium programu CEEPUS:

·Przyznawane jest przez zagraniczne Narodowe Biuro CEEPUS (NCO) i wypłacane przez kraj przyjmujący, z wyjątkiem kosztów podróży, które są opłacane przez kraj wysyłający 

·Wysokość stypendium zależy od kraju przyjmującego i jest ustalana przez odpowiedniego Ministra danego kraju – informacja - www.ceepus.info

·Stypendium nie pokrywa wszystkich kosztów

·W ramach oferty CEEPUS Freemover** załącznik

 

Terminy składania aplikacji (również aplikacji on-line na www.ceepus.info):

- do 15 czerwca na semestr zimowy

- do 31 października na semestr letni

- do 1 lipca i do 30 listopada – miejsca w ramach puli Freemover

UWAGA!

Zakwalifikowanie na wyjazd i złożenie aplikacji w systemie CEEPUS nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium. W przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie krajowe Biuro CEEPUS nadające stypendium.

*Sieć Akademicka – porozumienie uczelni z min. 3 krajów partnerskich, które współpracują ze sobą w ramach danej dziedziny

**Freemover – to osoba związana z programem CEEPUS, będąca studentem lub pracownikiem naukowym na akredytowanej uczelni w kraju zamieszkania, która uczestniczy w mobilności poza siecią akademicką CEEPUS