CEEPUS

CEEPUS to Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich.
Celem programu jest realizacja wspólnych projektów badawczych, wykonywanie części badań do pracy magisterskiej lub doktorskiej, prowadzenia badań w ramach praktyk studenckich.

Do roku 2018 Warszawski Uniwersytet Medyczny uczestniczył w sieci akademickiej*: Developing a network for monitoring the impact of environmental and nutritional factors on fertility and neonatal health – RO-0313. Koordynatorem tego programu tematycznego był Transilvania University of Brasov. 

Obecnie możliwa jest wymiana na zasadach oferty CEEPUS Freemover** załącznik

W ramach programu CEEPUS realizowane są przyjazdy studentów i nauczycieli oraz wyjazdy nauczycieli akademickich z naszej uczelni w celu prowadzenia wykładów w ośrodkach, które są partnerami programu. 

Dokładne informacje znajduja się na stronie: http://www.ceepus.info/

UCZELNIANE ZASADY WYJAZDÓW NA STYPENDIA ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU CEEPUS

Program CEEPUS oferuje:

·         stypendia krótkoterminowe w ramach Sieci Akademickich*;

·         stypendia krótkoterminowe w ramach puli „Freemover”*;

·         stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

·         studenci,

·         studenci doktoranci,

·         pracownicy naukowi.

Przy zatwierdzeniu aplikacji studentów WUM o udział w programie CEEPUS będą brane pod uwagę:

  • udokumentowana znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską w stopniu umożliwiającym podejmowanie studiów,
  • udokumentowana działalność w  kole naukowym (opinia opiekuna, publikacje, uczestnictwo w konferencjach, konkursach itp.).
  • średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich lat studiów obliczana ze wszystkich egzaminów, łącznie z ewentualnymi ocenami poprawkowymi (do średniej nie włącza się ocen z zaliczeń),

Dokumenty aplikacyjne – studenci/doktoranci:

- aplikacja on-line na www.ceepus.info

Równocześnie:

- papierowa aplikacja CEEPUS zatwierdzona przez Koordynatora wydziałowego standardowa

- Learning Agreement/ Research program zatwierdzony przez Koordynatora wydziałowego

- potwierdzona przez Dziekanat średnia ocen z całego okresu studiów

- certyfikat językowy – poziom B2

- potwierdzona przynależność do koła naukowego

Program CEEPUS oferuje nauczycielom akademickim:

- wyjazdy 1 miesięczne

- minimalny okres pobytu to tydzień (5 dni roboczych) oraz 6 godzin wykładowych;

- pobyty wielokrotne nie mogą przekraczać 10 miesięcy w skali roku;

Zasady aplikacji zostały określone przez Polskie Biuro Programu CEEPUS – Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA www.nawa.gov.pl :      

 

·      W ramach oferty CEEPUS Freemover załącznik

Stypendium programu CEEPUS:

·         Przyznawane jest przez zagraniczne Narodowe Biuro CEEPUS (NCO) i wypłacane przez kraj przyjmujący, z wyjątkiem kosztów podróży, które są opłacane przez kraj wysyłający 

·         Wysokość stypendium zależy od kraju przyjmującego i jest ustalana przez odpowiedniego Ministra danego kraju – informacja - www.ceepus.info

·         Stypendium nie pokrywa wszystkich kosztów

 

Terminy składania aplikacji (również aplikacji on-line na www.ceepus.info):

- do 30 listopada – miejsca w ramach puli Freemover

Zakwalifikowanie na wyjazd i złożenie aplikacji w systemie CEEPUS nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium. W przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie krajowe Biuro CEEPUS nadające stypendium.

 

*Sieć Akademicka – porozumienie uczelni z min. 3 krajów partnerskich, które współpracują ze sobą w ramach danej dziedziny

**Freemover – to osoba związana z programem CEEPUS, będąca studentem lub pracownikiem naukowym na akredytowanej uczelni w kraju zamieszkania, która uczestniczy w mobilności poza siecią akademicką CEEPUS