Jesteś tutaj

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.


Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE.


O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mogą starać się: instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe.


W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obowiązuje 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.


Obecnie oczekujemy na nabór wniosków w obszarze tematycznym:
rozwój społeczny i zasobów ludzkich:* ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej)
* badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze)


Wspierane będą projekty następującego rodzaju:

* Promocja zdrowia oraz tworzenie strategii i struktur profilaktyki zdrowotnej (zarówno rządowej jak i pozarządowej);

* Prowadzenie długofalowych (3-5 lat) i o dużym zasięgu kampanii promocji zdrowia oraz kampanii na rzecz przeciwdziałania chorobom (np. wywołanym spożyciem alkoholu, tytoniu, środków odurzających, HIV/AIDS, gruźlicy i otyłości) na poziomie krajowym;
* Prowadzenie kampanii promocji zdrowia oraz kampanii na rzecz przeciwdziałania chorobom o mniejszym zasięgu na poziomie regionalnym i lokalnym;
* Programy edukacji z zakresu ochrony zdrowia (np. skierowane do dzieci i młodzieży);
* Działania wspierające realizację polityki i strategii rozwoju pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych na szczeblu regionalnym (i krajowym);
* Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych;
* Wyposażenie oraz szkolenia dla personelu pielęgniarskiego na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej oraz z zakresu opieki społecznej;
* Wyposażenie dla oraz szkolenia dla personelu medycznego z zakresu usług ambulatoryjnych i domowej opieki pielęgniarskiej;
* Podniesienie jakości i możliwości dostępu do usług ambulatoryjnych oraz domowej opieki pielęgniarskiej dla osób starszych;
* Szkolenia dla specjalistów z zakresu usług ambulatoryjnych oraz domowej opieki pielęgniarskiej;
* Budowa/renowacja hospicjów, realizowane jako część większego programu;
* Wzmacnianie zdolności instytucji rządowych i pozarządowych w celu lepszej integracji osób niepełnosprawnych (szkolenia, tworzenie miejsc pracy);
* Wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych; Wspieranie domów pomocy społecznej (w tym zapewnienie wyposażenia i renowacja).


Więcej informacji na stronach:
http://www.programszwajcarski.gov.pl/informacje_ogolne/strony/informacjeogole_0110.aspx
oraz
http://www.programszwajcarski.gov.pl/obszary_wsparcia/obszary_priorytetowe/rozwoj_spoleczny_i_zasobow_ludzkich/ochrona_zdrowia/strony/start.aspx