Jesteś tutaj

Wymiana osobowa naukowców w latach 2015-2016 na podstawie umowy z Portugalią - wnioski do 30 maja 2014

Zapraszamy do składania wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2015-2016 na podstawie umowy z Portugalią

MNiSW wraz z partnerem portugalskim ogłasza kolejną edycję naboru wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2015-2016.

W ramach niniejszego Programu środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).

UWAGA: W Polsce projekty wymiany osobowej finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków na realizację tych projektów.

Partner polski pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Portugalii i pobytów naukowców portugalskich w Polsce. Strona portugalska pokrywa koszty podróży swoich naukowców oraz pobyty naukowców polskich w Portugalii. Wysokości finansowania na dany rok zostaną wpisane do Protokołu z posiedzenia polsko-portugalskiej Komisji mieszanej ds. selekcji projektów.

Każdy projekt powinien być uzgodniony przez oba zespoły badawcze i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel. We wszystkich przypadkach, nawet jeśli w projekcie uczestniczy więcej niż jeden zespół badawczy po jednej ze stron, należy wyznaczyć jednego koordynatora projektu po stronie polskiej i jednego po stronie portugalskiej.

Jeżeli po stronie polskiej naukowcy uczestniczący w projekcie pochodzą z różnych jednostek naukowych, wniosek powinien być złożony przez każdą jednostkę oddzielnie.

WARUNKI

Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w projekcie jest udział w zespole po każdej ze stron co najmniej jednego młodego naukowca (powinna być to osoba poniżej 35 roku życia, zaangażowana w prowadzenie badań naukowych nie dłużej niż 10 lat).

PREFERENCJE

W niniejszej edycji konkursu preferowane będą wnioski zespołów polskich, które wcześniej nie brały udziału w projektach wymiany osobowej z Portugalią lub też współpracowały w ramach tych projektów z innym niż obecnie zespołem po stronie portugalskiej (inny portugalski koordynator projektu).

Wskazanie możliwości rozwoju przedmiotowej współpracy z danym zespołem portugalskim w ramach wielostronnych inicjatyw UE również będzie działało na korzyść wnioskodawcy.

PROCEDURA

Projekty badawcze podlegają ocenie niezależnie w Polsce i w Portugalii, zgodnie z procedurą każdej ze Stron. W Polsce wnioski oceniane są przez Interdyscyplinarny Zespół ds. Współpracy z Zagranicą, działający przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego:              

http://www.nauka.gov.pl/zespoly-ministra/zespol-interdyscyplinarny-do-spraw-wspolpracy-z-zagranica_29224.html 


Polsko-portugalska komisja mieszana ds. selekcji projektów zachowuje sobie prawo do przyznania liczby podróży i/lub dni pobytu mniejszej od wnioskowanej przez koordynatorów projektu.

DOKUMENTY

Wzór formularza: zgłoszenie na lata 2015-2016 

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach do 30 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej

ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

z dopiskiem: PORTUGALIA

Przypominamy, że rozpatrywane są tylko wnioski złożone równolegle w Polsce i w Portugalii. Projekty niespełniające tego wymogu nie są przedstawiane do rozpatrzenia podczas posiedzenia Komisji dwustronnej.

Koordynator programu po stronie portugalskiej:

Maria Teresa Martins

Departamento das Relações Internacionais

FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Ministério da Educação e Ciência

Av. D. Carlos I, 126 - 7º
1249-074 Lisboa

tel: +351 21 - 3911540 
fax: +351 21 - 395 72 84
teresa.delicado@fct.pt 
www.fct.pt

Osoba prowadząca sprawę w Departamencie Współpracy Międzynarodowej MNiSW:

Magdalena Bem-Andrzejewska

tel. 22 529 22 23

magdalena.bem-andrzejewska@mnisw.gov.pl