Jesteś tutaj

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs w ramach Programu Fulbright Specialist na przyjazdy w roku akademickim 2016/17

Termin przyjmowania wniosków na przyjazdy w roku akademickim 2016/2017 upływa
15 kwietnia 2016 roku.

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu specjalistom, na prowadzenie działalności dydaktycznej, naukowej i/lub badawczej w polskich jednostkach naukowych, instytucjach kulturalnych lub oświatowych, z dziedzin takich jak:

Administracja Publiczna                                                    Prawo

Antropologia                                                                       Rozwiązywanie Konfliktów

Archeologia                                                                        Socjologia

Bibliotekoznawstwo                                                          Studia Amerykanistyczne

Dziennikarstwo                                                                 Urbanistyka

Ekonomia                                                                          Zarządzanie

Edukacja                                                                            Zdrowie Publiczne

Informatyka                                                                         Nauki Biologiczne

Lingwistyka Stosowana                                                      Nauki Chemiczne

Nauki Polityczne                                                                 Nauki Matematyczne

Nauki Rolnicze                                                                    Nauki Fizyczne

Ochrona Środowiska                                                                            Nauki Inżynieryjne

 Czas trwania stypendium: Stypendia oferowane są na okres od min. 14 do max. 42 dni

 Kryteria formalne:

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:

a)obywatelami amerykańskimi (posiadanie zielonej karty nie uprawnia do aplikowania o stypendium);

b) są wpisane do listy specjalistów administrowanej przez CIES (tzw. Roster).

Finansowanie: W ramach grantu finansowane są koszty przylotu do Polski oraz stypendium amerykańskiego specjalisty.

Instytucje goszczące zobowiązane są do pokrycia:

- kosztów zakwaterowania stypendysty

- kosztów wyżywienia stypendysty

- kosztów podróży krajowych stypendysty

Do wniosku należy dołączyć kosztorys pobytu stypendysty w Polsce! 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • Złożenie przez kandydata aplikacji do systemu (tzw. Roster) za pośrednictwem CIES;

  • Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Wydrukowany oraz podpisany, na ostatniej stronie, przez władze instytucji zapraszającej, wniosek zgłoszeniowy wraz z kosztorysem należy przesłać na poniższy adres mailowy oraz adres Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta przy ulicy K.I. Gałczyńskiego 4 w Warszawie do 15 kwietnia 2016 roku. 

 Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na stronie.

Kontakt: 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta | Polish-U.S. Fulbright Commission

K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

+48 22 10 100 45 | aleksandra.matuszewska@fulbright.edu.pl
fulbright.edu.pl | fb.com/FulbrightPolska | youtube.com/FulbrightPolska | FulbrightPolska at Linked.in | twitter.com/FulbrightPoland

image001.jpg@01CE52FB.2E450FF0educationusa