Jesteś tutaj

Wyjazdy pracowników na szkolenia w ramach programu Erasmus+

UCZELNIANE ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W CELACH SZKOLENIOWYCH

W PROGRAMIE ERASMUS+

I.                    KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW NA WYJAZDY W CELACH SZKOLENIOWYCH

Kryteria podstawowe:

1.      Kandydat musi być pracownikiem WUM.

2.      Musi znać biegle język angielski i/lub język kraju, do którego wyjeżdża.

3.      Powinien przedstawić program szkolenia.

4.      Musi posiadać doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w pracy na WUM.

II.                  PROCEDURA

1.      Nabór kandydatów (pracowników administracyjnych oraz pracowników nieprowadzących zajęć dydaktycznych) na wyjazdy w celach szkoleniowych jest prowadzony w sposób ciągły w oparciu o umowę finansową zawartą z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i zgodnie z limitem przyznanych miejsc.

2.      Podstawą kwalifikacji pracowników na wyjazdy zagraniczne są:

·         kompetencje językowe – zdolność uczestnictwa w szkoleniu w języku roboczym uczelni/instytucji  przyjmującej

·         jakość indywidualnego programu szkolenia

·         wpływ wyjazdu na rozwój własny pracownika

3.      Przed wyjazdem pracownika do uczelni/instytucji partnerskiej pomiędzy stronami uzgadniany jest program pobytu, tzw. „indywidualny program szkolenia/plan pracy”.

4.      Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają stypendium (wysokość w zależności od kraju docelowego) przeznaczone na dofinansowanie kosztów utrzymania, zakwaterowania oraz podróży.

5.      Osoby zakwalifikowane na wyjazd są zobowiązane do uzupełnienia i podpisania umowy dotyczącej wypłaty stypendium w 2 egzemplarzach, a następnie złożenia jej w Dziale Współpracy z Zagranicą nie później niż jeden miesiąc przed planowanym wyjazdem. Do umowy należy obowiązkowo dołączyć indywidualny program szkolenia uzgodniony wcześniej z organizacją przyjmującą i podpisany przez beneficjenta, uczelnię wysyłającą oraz stronę przyjmującą.

6.      Warunkiem rozliczenia wyjazdu jest potwierdzenie pobytu w organizacji przyjmującej, złożenie dokumentów podróży oraz wypełnienie ankiety w systemie on-line (każda osoba wyjeżdzająca otrzymuje informację na temat sposobu dostępu do ankiety, wysłaną przez system Mobility Tool).

7.      Nieuprawniony jest udział w seminariach i konferencjach.

Kontakt:

Dorota Niewczas 

Dział Współpracy z Zagranicą, pok. 623 

email: dorota.niewczas@wum.edu.pl 

tel. 22 57 20 379