Jesteś tutaj

Pozostali

Pracownicy niebędący pracownikami WUM (tzw. „obcy”)

 1. Preferowany sposób dokonania opłat na przewidziany wyjazd na zjazd/konferencję/szkolenie – złożenie wymaganej dokumentacji do jednostki macierzystej, która obciąży WUM notą księgową na sumę wydatkowaną na w/w wyjazd zagraniczny i otrzyma refundację ze wskazanego przez osobę wyjeżdżającą źródła finansowego prowadzonego przez WUM.
  Obowiązuje przed wyjazdem złożenie wniosku do Dziekana lub Prorektora ds. Kadr dla osób niebędących pracownikami WUM wraz z załącznikami jak przy wyjazdach studentów/doktorantów WUM z prośbą o refundację kosztów na wyjazd oraz umowę + wniosek do umowy zawartą pomiędzy WUM a wyjeżdżającym na czas pobytu za granicą (wypełniona i podpisana przez zwierzchnika i dysponenta środków finansowych).
 2. O ile preferowany sposób nie jest możliwy, obowiązują następujące dokumenty (UWAGA! od 1 marca 2013 obowiązują nowe formularze):

                +

  zawartą pomiędzy WUM a wyjeżdżającym na czas wyjazdu za granicę (wypełniona i podpisana przez zwierzchnika i dysponenta środków finansowych).

 3. Jeśli w ramach wyjazdu wymagane jest wcześniejsze dokonanie przedpłat bankowych, tzn. opłaty zjazdowej, opłaty hotelowej lub depozytu hotelowego, osoba wyjeżdżająca winna złożyć dodatkowo:

  Uwaga! Osoby nie będące pracownikami WUM, jak również studenci i doktoranci, nie mogą otrzymać zaliczki na wyjazd. W takim przypadku WUM dokonuje przedpłat (hotelowych, opłaty zjazdowej, podróży) lub refunduje poniesione koszty po przedstawieniu faktur/rachunków wystawionych na WUM.

 4. W przypadku wyjazdów w celach szkoleniowych, naukowych i dydaktycznych od 31 marca 2015 obowiązują następujące dokumenty:

  Procedury wnioskowania o wyjazd w celach dydaktycznych, naukowych i szkoleniowch zostały określone w Zarządzeniu Rektora nr 18/2015.