Erasmus+


 

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027

 

Erasmus Policy Statement 2021-2027

Erasmus Policy Statement 2014-2020

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny pragnie być prawdziwie międzynarodową instytucją, wierząc, że kształcenie w zakresie medycyny powinno mieć wymiar międzynarodowy, oparty na europejskich standardach edukacyjnych i wymianie myśli naukowej pomiędzy wyższymi uczelniami i instytucjami naukowymi na całym świecie. Uczestnictwo w Programie Erasmus jest ważnym elementem strategii internacjonalizacji i modernizacji, w której kluczową rolę odgrywa wymiana studentów i nauczycieli akademickich, udział w projektach europejskich i międzynarodowych w odniesieniu do podnoszenia jakości nauczania i doświadczeń studentów. Od wielu lat WUM rozwija z krajami UE i innymi krajami Europy spoza Unii, jak również między innymi z USA, Kanadą i Japonią.

Nasze partnerstwo strategiczne dotyczy zarówno krajów UE jak i spoza niej, oraz budowa sieci współpracy z krajami sąsiadującymi i Trzecimi. Od roku 1998 Uczelnia nawiązała współpracę z 112 uczelniami europejskimi z 24 krajów w ramach programu Erasmus.  WUM uczestniczy również w wielu projektach i Sieciach Tematycznych Erasmus, które dotyczą problemów edukacyjnych, instytucjonalnych i zapewnieniu jakości nauczania.

Uczelnia będzie podtrzymywać istniejące aktywne umowy międzyinstytucjonalne i nawiązywać nowe umowy z krajami UE i spoza niej w zakresie mobilności studentów (studia, praktyki) i nauczycieli akademickich, oraz projektów wielostronnych i sieci tematycznych.

Nieodłączną częścią strategii i internacjonalizacji uczelni jest: mobilność studentów, wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć i na szkolenia, udział w projektach i sieciach zarówno w roli koordynatora jak i partnera.

WUM dokonuje wszelkich starań aby zapewnić wysoką jakość wyjazdów studentów i nauczycieli akademickich i przestrzega zasad mobilności w ramach programu Erasmus. Przed wyjazdem na stypendium każdy student otrzymuje podpisany i zaakceptowany Learning Agreement. Student uzyskuje zaliczenie odbytego okresu studiów jako równoważny z okresem studiów w Uczelni macierzystej, po zrealizowaniu zaplanowanego przed wyjazdem programu studiów.

Wprowadzenie ECTS na wydziałach Uczelni udowodniło, że jest to doskonałe narzędzie umożliwiające uznawanie okresu mobilności studenta. ECTS jest stosowany w celu ułatwienia uznawalności studiów w ramach Erasmusa. Uczelnia wydaje wszystkim absolwentom Suplement do Dyplomu. Informacja o programach studiów jest aktualna i dostępna na stronie internetowej Uczelni, aby zapewnić jej transparentność.

WUM uznaje politykę niedyskryminacji i zapewnia równy dostęp i możliwości dla uczestników wymiany zagranicznej różnego pochodzenia. Studenci zagraniczni przyjeżdżający na studia w WUM mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich działaniach studenckich niezależnie od ich rasy, pochodzenia etnicznego, wyznania, płci, grupy społecznej czy przekonań politycznych. Uczelnia jest świadoma potrzeby zapobiegania jakiejkolwiek formie dyskryminacji. Uczelnia zapewnia jednakowe szanse dla kobiet i mężczyzn, a system pomocy dla studentów zapewnia wsparcie finansowe studentom niepełnosprawnym i w trudnej sytuacji materialnej.

Studenci polscy i przyjeżdżający w ramach Erasmusa traktowani są jednakowo. Ponadto studenci w ramach wymiany mogą znaleźć swoich reprezentantów w Samorządzie Studentów i z ich pomocą integrować się w Uczelni. Studentami Erasmusa od samego przyjazdu do Warszawy zajmują się opiekunowie - studenci. W integracji ze środowiskiem uczelnianym i w mobilności pomagają studenci Erasmus Student Network. Uczelnia zapewnia ponadto miejsca w swoich domach studenckich dla studentów polskich i zagranicznych. Dokumenty Transcript of Records wydawane są przyjeżdżającym studentom Erasmusa przed powrotem do uczelni macierzystej.

Uczelnia jest świadoma roli nauczania języków obcych i rozwijania umiejętności językowych, co ułatwia również udział w programie. Ponadto oferowane są kursy języka  polskiego dla studentów zagranicznych. Uczelnia oferuje studia na kierunku lekarskim w języku angielskim co podnosi skalę mobilności i poziom jej internacjonalizacji.

Wyjazdy nauczycieli akademickich w ramach Erasmusa są uznawane i odgrywają ważną rolę w ich karierze akademickiej.

Najważniejszymi celami uczestnictwa uczelni w wymianie studentów i nauczycieli są: wkład WUM w Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, zapewnienie wysokiej jakości nauczania, rozwój programów nauczania z możliwością wspólnych dyplomów, zapewniających absolwentów i naukowców o międzynarodowym poziomie umiejętności, jak również najwyższy poziom nauczania.

Władze uczelni dostrzegają zalety uczestnictwa w wymianie studentów i nauczycieli oraz projektach, dlatego też zamierzają kontynuować wspieranie działań związanych z programem finansowo oraz poprzez zapewnienie pomocy administracyjnej. Uczelnia uznaje kluczową rolę mobilności w tworzeniu EOSW i będzie wspierała osiągnięcie jego głównych celów poprzez stymulację mobilności, poprawę jakości jej organizacji, zwiększenie ilości wyjazdów, i zapewnienie najwyższej jakości w organizacji praktyk studenckich.

 

Informacje ogólne

Głównym celem programu Erasmus+ jest stworzenie dla uczelni wyższych w Europie „Otwartej Przestrzeni”, w ramach której możliwa byłaby swobodna wymiana nauczycieli akademickich i studentów pomiędzy nimi. Program Erasmus+ udowodnił, jak cenna jest wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycznych, poznawanie nowych środowisk, nawiązywanie współpracy oraz praktyczne doskonalenie znajomości języka obcego w budowaniu współpracy w ramach Unii Europejskiej.
Główną zasadą programu jest pomoc w kształceniu. Studenci wyjeżdżający na uczelnie partnerskie realizują program studiów właściwy dla ich uczelni macierzystej, w oparciu o ustalony z Koordynatorem Programu Erasmus+ „Learning Agreement” (oficjalnie zaakceptowany plan studiów). Program jest tak ułożony, aby był on jak najbardziej zbliżony do planu zajęć na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Tak zaakceptowany plan staje się obowiązujący do zaliczenia semestru lub roku. Brakujące przedmioty odrabiane są po powrocie ze stypendium. Często na wyjeździe studenci realizują przedmiot z wyższego roku, co ułatwia im uzupełnienie brakujących zajęć na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Warunkiem zaliczenia semestru lub roku jest dostarczenie w terminie ustalonym w umowie zawartej pomiędzy studentem a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oryginału dokumentu „Transcript of records”. Przedmioty zalicza Dziekan.
Uznaniu przez uczelnię macierzystą zrealizowanych ćwiczeń, kursów, zdanych egzaminów itp. służy system ECTS (European Credit Transfer System), którego punkty są odzwierciedleniem pracy włożonej w zaliczenie przedmiotów przez studenta. Zrealizowanie 30 lub 60 punktów według „Learning Agreement” jest równoznaczne z zaliczeniem semestru lub roku.

W celu umożliwienia realizacji programu Erasmus+ od strony finansowej, wyjeżdżający w jego ramach nauczyciele akademiccy i studenci otrzymują od Unii Europejskiej miesięczne „granty”. Nie pokrywają one całości kosztów utrzymania. Tak więc decydując się na ubieganie o wyjazd, należy pomyśleć o zapewnieniu sobie źródła umożliwiającego sfinansowanie pobytu na uczelni partnerskiej. Zawarcie przez studentów umowy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, na podstawie której wypłacane są granty, jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do zrealizowania „Learning Agreement”.

Obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny współpracuje w ramach umów bilateralnych Erasmus+ z ponad 100 uczelni zagranicznych.
 

Szczegółowe informacje na temat Programu Erasmus+.

MOBILITY INFORMATION GUIDE

Grade distribution and conversion table

KLAUZULA INFORMACYJNA